วันที่   23   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมออนไลน์สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย  10  นายมนตรี นันไชย
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - เสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1ช่วย3)  10  
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต  50  นายมนตรี นันไชย