วันที่   29   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การอ่านขั้นสูง  12  นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564  14  นางสาวฐารดี วงศ์ษา
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - พุธเช้าข่าว สพฐ.  20  นางสาวนลินา เลาสูง