วันที่   30   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การอ่านขั้นสูง  12  นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - อบรมพัฒนากระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านการเก็บข้อมูล การลงรหัสข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  30  นางสาวพิชญา คำปัน