วันที่   16   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานวิทยฐานะ  15  นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  10  นางสาวฐารดี วงศ์ษา