วันที่   15   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประเมินผลงานวิทยฐานะ  15  นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  20  นางชนัดดา ทิพย์เลิศ