วันที่   12   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณฺ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  50  นางสาวนลินา เลาสูง