วันที่   21   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - เสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1ช่วย3)  10  
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน ผ่าน Application ZOOM  5  นางสาวพิชญา คำปัน