วันที่   22   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมวางแผนการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  20  นางวราภรณ์ เชื้อน้อย
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - เสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1ช่วย3)  10