วันที่   17   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่าน Application ZOOM  5  นางสาวพิชญา คำปัน
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมออนไลน์การจัดซื้อจัดจ้าง  5  นางศศิธร บุญชุม