วันที่   6   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมทางไกล ชี้แจ้งการรายงานการจัดสรรเงินกู้ผ่านระบบ Application โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  10  นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์