วันที่   9   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมบุคลากรทุกคน  100  นางสาวนลินา เลาสูง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบเพื่อครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  10  นางสาวพิชญา คำปัน