วันที่   13   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการสะท้อนผลการใช้ Web Ex  20  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ 09.00 - 12.00 น. (15 คน) - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 38 ค. (2) เวลา 13.30 - 16.30 น. (15 คน)  15, 15  นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์