วันที่   7   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ Web Ex  20  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ