วันที่   10   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุม Conference โครงการ Web X เขตตรวจราชการที่ 15  20  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการประชุมออนไลน์  2  นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ