วันที่   1   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  25  นางดาววรรณ สินธุบุญ
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  25  นางดาววรรณ สินธุบุญ