วันที่   3   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมตามโครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  20  นายลัญจกร ผลวัฒนะ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - Kick Off เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซ้อมระบบ บันทึกทำ MOU  2  นายเดชกำพล เจดีย์ยอด