วันที่   2   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมตามโครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  20  นายลัญจกร ผลวัฒนะ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - พิจารณาผลซื้อคอม HCEC  7  นางศศิธร บุญชุม