วันที่   8   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ตรวจสุขภาพประจำปี 2564  30  นางสาวนลินา เลาสูง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - รับรองผู้อำนวยการคนใหม่  50  นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - Kick Off เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผอ.เขต ทำ MOU กับ สพฐ มทร.สุวรรณภูมิ  3  นายเดชกำพล เจดีย์ยอด